Natuur en landschapsdoelen

De vereniging is kritisch lid van de Bond van Friese vogelwachten. Bij deze Bond zijn ruim 110 wachten aangesloten.
De vogelwacht Eastermar telt tussen de 100 en 120 leden en donateurs en streeft er naar dat iedere Eastermarder op de hoogte is van de activiteiten. Daarvoor geeft de wacht eens per jaar (in januari) een informatieblad uit en publiceert geregeld in de dorpkrant.

De volgende doelen staan centraal:

  1. Het meewerken aan het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van natuur en landschap,    speciaal in het dorpsgebied van Eastermar en de meren De Leien en De Burgumer Mar.
  2. Het vergaren van kennis over natuur en landschap, in het bijzonder over de flora en avifauna, ook buiten de eigen streek,  met de bedoeling de informatie over te dragen aan anderen; speciale doelgroep is de jeugd (en scholen) in de streek.

De vereniging wil deze doelen bereiken door:

a. actieve hulp te verlenen bij de bescherming van (weide)vogels op boerenland, in de dorpen Eastermar en Heechsân  en in de natuurgebieden rond de meren,
b. actieve bijdragen leveren aan het beheer van natuur en landschap o.a. door het organiseren van vrijwilligerswerk speciaal ten behoeve van de door de wacht en aanverwante instanties/verenigingen opgezette projecten en activiteiten.
c. het verzamelen, uitwerken en publiceren van gegevens over flora en fauna in de streek,
d. het geven van adviezen over het beheer en gebruik van het landschap,
e. het opleiden van potentiële leden en andere geïnteresseerden,
f. het uitdragen van het gedachtegoed omtrent de bescherming van natuur- en landschap en
g. het samenwerken met andere organisaties die één of meer van dezelfde doelen nastreven.